Skip to content

Allmänna villkor

Allmäna villkor

 

Vänligen läs dessa Allmänna villkor noggrant innan du använder Elsa Försäkrings Tjänst. Genom att använda Tjänsten samtycker du till att bli bunden av dessa Allmänna villkor. Om du inte accepterar dessa Allmänna villkor har du inte rätt att använda Tjänsten.

 

1.      Allmänt

1.1.   Elsa Försäkring AB, org. nr. 559313-7093, Henriksdalsallén 35, 120 71 Stockholm ("Elsa Försäkring") tillhandahåller en tjänst för företag att genom sina redovisningsuppgifter tillhandahålla utvalda försäkringsgivare med information för att analysera försäkringsbehovet för företaget med målsättning att företaget ska vara rätt försäkrad över tid.

1.2.   Avtalsförhållandet mellan dig som användare (nedan “du”, "dig" eller “Användare”) och Elsa Försäkring, samt ditt användande av Tjänsten regleras av dessa Allmänna villkor.

1.3.   Genom att använda Tjänsten har du accepterat dessa Allmänna villkor och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa Allmänna villkor. För undvikande av missförstånd garanterar du härmed att du har behörighet att använda Tjänsten (eller del därav) för ditt företags räkning, däri inbegripet att ge Elsa Försäkring tillgång till företagets kund- och leverantörsreskontra och annan information om företaget som från tid till annan begärs av Elsa Försäkring.

1.4.   Om du inte accepterar de Allmänna villkoren eller inte uppfyller de Allmänna villkoren får du inte använda Tjänsten. Dessa villkor tillhandahålls endast i en svensk språkversion.

 

2.      Användning av Tjänsten

2.1.   Elsa Försäkring förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt och efter eget fritt val neka fysiska och juridiska personer tillgång till hela eller delar av Tjänsten.

2.2.   Användaren ansvarar för att allt utnyttjande av Tjänsten sker i enlighet med de anvisningar och instruktioner som Elsa Försäkring från tid till annan meddelar.

2.3.   Användning av Tjänsten förutsätter att Elsa Försäkring får tillgång till Användarinnehåll från Användarens bokförings-, redovisnings, och/eller reskontrasystem ("Användarinnehåll"). Användaren garanterar att tillhandahållet Användarinnehåll är insamlat och lagrat i enlighet med Dataskyddsförordningen, EU-regelverket GDPR (General Data Protection Regulation) och annan relevant lagstiftning.

2.4.   Elsa Försäkring förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Elsa Försäkrings bedömning missbrukar Tjänsten. Elsa Försäkring förbehåller sig även rätten att utan föregående meddelande stänga av Användare som enligt Elsa Försäkrings bedömning bryter mot dessa Allmänna villkor.

 

3.      Äganderätt

3.1.   Allt innehåll i Tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, koner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och programvara ägs eller licenseras av Elsa Försäkring.

3.2.   Inget i dessa Allmänna villkor ska tolkas som att Elsa Försäkring helt eller delvis överlåter någon av Elsa Försäkrings materiella eller immateriella rättigheter till Användaren.

 

4.      Personuppgifter och annan data

4.1.   Genom att tillhandahålla personuppgifter eller i övrigt använda Tjänsten samtycker du till att Elsa Försäkring hanterar personuppgifterna i enlighet med vad som anges i Elsa Försäkrings Integritetspolicy.

 

5.      Ansvarsbegränsning och skadeslöshet

5.1.   Målsättningen är att Tjänsten ska vara tillgänglig hela tiden och att fel och brister ska rättas utan onödigt uppehåll. Elsa Försäkring lämnar dock inga garantier, villkor eller utfästelser (uttryckliga eller underförstådda), däri inbegripet, men inte begränsat till, garantier avseende att Tjänsten inte utgör intrång i någon annans rättigheter, integration eller lämplighet för speciella ändamål. Elsa Försäkring garanterar heller inte att Tjänsten tillhandahålls utan avbrott, störningar, fördröjningar eller andra typer av fel, och inte heller att eventuella fel och brister kommer att korrigeras. Tjänsten tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick med reservation för eventuella fel och brister.

5.2.    Användaren är medveten om och accepterar att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgängliga med anledning av planerade och/eller oplanerade driftstopp för service, underhåll och/eller uppdateringar.

5.3.   Förutom då skada orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet ska varken Elsa Försäkring eller någon av Elsa Försäkrings licensgivare, underleverantörer, företagsledning, konsulter eller anställda under några omständigheter eller av några skäl vara ansvariga för Användarens direkta eller indirekta skador (inklusive, men inte begränsat till, kostnader för driftavbrott, förlust av data, förlorad intäkt eller ersättningsskyldighet gentemot tredje man), vare sig de är förutsebara eller oförutsebara.

5.4.   Elsa Försäkrings sammanlagda och totala ansvar avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga det belopp som betalats för Tjänsterna under den senaste sexmånadersperioden.

 

6.      Nationell lagstiftning

6.1.   Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och garanterar att all användningen av Tjänsten kommer att vara förenlig med vid var tid tillämplig lagstiftning. Användaren använder Tjänsten på eget initiativ och ansvar. Användaren ska hålla Elsa Försäkring skadelös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Elsa Försäkring med anledning av Användarens användning av Tjänsten i strid med denna bestämmelse eller tillämplig lagstiftning, däri inbegripet, men inte begränsat till, anspråk avseende brott mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

7.      Ändringar

7.1.   Elsa Försäkring förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor. Väsentliga ändringar av villkoren kommer att meddelas till Användaren i förväg och träder ikraft när Användaren accepterat de nya eller ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya eller ändrade villkoren har du inte rätt att använda Tjänsten. Elsa Försäkring råder dig att regelbundet ta del av de Allmänna villkoren för att på så sätt informera dig om eventuella förändringar. Elsa Försäkring förbehåller sig vidare rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra innehållet i Tjänsten och åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Elsa Försäkring har rätt att när som helst utan föregående meddelande stänga av eller begränsa åtkomligheten till hela eller delar av Tjänsten.

7.2.   Genom att fortsätta använda Tjänsten efter det att ändringarna har trätt i kraft, anses du ha godkänt ändringarna.

7.3.   Elsa Försäkring garanterar inte att äldre versioner av dessa Allmänna villkor arkiveras och hålls tillgängliga för Användarna. Användaren uppmanas därför att själv skriva ut och spara vid var tid gällande Allmänna villkor.

 

8.      Force majeure

8.1.   Underlåtenhet eller försening av Elsa Försäkring i fullgörandet av sin tjänst och åtagande ska inte anses utgöra ett brott mot Elsa Försäkrings åtaganden gentemot dig om sådan underlåtenhet eller förseningen beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, el-problem, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstolsbeslut, försening eller störning i internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför Elsa Försäkrings skäliga kontroll. Elsa Försäkring har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.

 

9.      Tillämpning av Användarvillkor

9.1.   Om inget annat skriftligen har överenskommits utgör dessa Allmänna villkor hela avtalet mellan dig och Elsa Försäkring och ersätter alla tidigare och nuvarande villkor, avtal och överenskommelser beträffande Tjänsten.

 

10.  Tillämpning lag och tvister

10.1.               Genom att använda Tjänsten accepterar du att svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsprinciper, är tillämplig på alla frågor hänförliga till din användning av Tjänsten. Alla tvister i anledning av din användning av Tjänsten ska avgöras av svensk domstol där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

 

E-post: support@elsaforsakring.se